VOP + GDPR


Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi prodávajícím Klárou Bílkovou (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").

Prodávající
Klára Bílková, Svatováclavská 907, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 014 98 576,

Kupující
Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů, předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "o.z.), zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a jinými předpisy na ochranu spotřebitele. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží ( sdělení jména a adresy dodání ). Více viz GDPR.

III. Objednávky a rušení termínů

  • při objednání kupující musí sdělit své identifikační údaje - jméno, příjmení, telefonní číslo, případně e-mail. Tyto údaje jsou nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky a nebudou nikde šířeny, zveřejňovány, ani poskytovány třetím osobám.

  • změnu termínu či jeho zrušení je nutné ohlásit nejpozději 48 hodin před smluveným termínem - osobně, telefonicky, e-mailem nebo formou SMS. V případě pozdního ohlášení změny nebo zrušení termínu (méně než 48 hodin předem) si poskytovatel vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek (ušlý zisk) ve výši 50% z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 14 dnů ode dne objednané služby - osobně poskytovateli, nebo převodem na jeho bankovní účet.

  • dostaví-li se kupující na objednanou službu se zpožděním, bude mu ošetření zkráceno tak, aby zákazník, který je objednaný po něm, mohl být obsloužen bez prodlevy. Kupující uhradí cenu za celou službu dle ceníku.

  • nedostaví-li se kupující na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, poskytovatel si vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek ve výši 100 % z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 14 dnů ode dne objednané služby - osobně poskytovateli, nebo převodem na jeho bankovní účet. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo tohoto kupujícího již neobjednat na žádnou službu.

  • pokud bude vámi vybraná procedura delší, než 3 hod (tj. např. kosmetika, lashlifting či laminace obočí), požadujeme poplatek 50% zálohy za objednané služby předem a to buď převodem na účet, nebo v hotovosti poskytovateli. Jestliže se tak nestane, služba nebude provedena. Také žádám o včasné zrušení Vaší rezervace. V případě, že se tak nestane do 48 hod předem, záloha propadá.

  • poskytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech, zrušit nebo přesunout Vaši objednanou rezervaci na ošetření např. z důvodu nemoci, výpadku el. energie apod. Pokud by tato situace nastala budete včas kontaktováni a bude Vám nabídnut termín nový, v nejbližším možném termínu.

  Objednávky i rušení rezervací provádějte na těchto kontaktech:

  • telefon: + 420 776 063 402


  IV. Informovaný souhlas

  • před první poskytovanou službou je kupující povinen podepsat poskytovateli informovaný souhlas s jeho ošetřením.

  • v případě, kdy kupující odmítne poskytnout poskytovateli vyžadované osobní údaje, nebo odmítne podepsat informovaný souhlas, si poskytovatel vyhrazuje právo kupujícího odmítnout.

  • v případě změny zdravotního stavu před ošetřením je kupující povinen poskytovatele o tomto informovat.

  V. Dárkové poukazy

  • dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.

  • platnost dárkového poukazu nelze prodloužit - dárkový poukaz má platnost 3 měsíce, není-li uvedeno jinak. Dárkový poukaz je platný ode dne vystavení poukazu včetně, do dne uvedené platnosti poukazu včetně.

  • dárkový poukaz je možné čerpat pouze ve lhůtě jeho platnosti. Po tomto dni pozbývá platnosti a kupující ztrácí nárok na jeho využití.

  • kupující musí dárkový poukaz předložit ještě před vykonanou službou, aby mohl poskytovatel ověřit jeho platnost a hodnotu. Pokud tak kupující neučiní, dárkový poukaz nemusí být akceptován.

  • je-li dárkový poukaz vystaven na nominální hodnotu, poskytovatel tuto hodnotu odečte od ceny poskytované služby. Případný rozdíl doplatí kupující poskytovateli ihned na místě - v hotovosti nebo převodem na jeho bankovní účet. Případný zůstatek je možné využít při další návštěvě v rámci platnosti poukazu.

  • prokáže-li se kupující neplatným dárkovým poukazem až po vykonání služby, je povinen zaplatit za službu částku dle ceníku.

  VI. Předplacená ošetření a předplacené balíčky

  • při předplaceném ošetření a předplaceném balíčku ošetření je předplatné platné 3 měsíce od data vystavení.

  • nedostaví-li se kupující na objednanou službu, nebo se neomluví 48 hodin předem, předplatné propadá. U předplacených balíčků bude ošetření odepsáno jako by bylo poskytnuto.

  VII. Uplatnění slevy

  • při uplatnění slevového kupónu se slevy nesčítají a neplatí na služby a zboží , které je v akční nabídce.

  VIII. Odmítnutí služby poskytovatelem

  poskytovatel si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout v těchto případech:

  • kupující trpí kontraindikacemi

  • kupující se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

  • kupující se dostaví na ošetření se zdravotními problémy

  IX. Provozní doba

  • provozní doba je zcela závislá na objednávkách

  X. Ceník

  • poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny služeb, zejména v závislosti na ceně materiálu od dodavatele a dalších faktorů. Aktuální ceny jsou uvedeny v ceníku na webových stránkách

  XI. Reklamace

  • reklamace na uvedenou službu je nutné podat telefonicky a to nejdéle 24 hodin po poskytnutí ošetření.

  • produkt je možné reklamovat do 14 dnů ode dne zakoupení pouze v původním balení, neotevřený, nepoužitý a po předložení dokladu o koupi.

  • poskytovatel nenese odpovědnost za případné alergické reakce kupujícího nebo jiných osob po použití zakoupeného produktu.

  • reklamace jsou vyřizovány dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


  Tyto VOP jsou platné od 9. 3. 2022 a tvoří nedílnou součást uzavřené ústní smlouvy o poskytnutí služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.  GDPR

  I. Základní ustanovení

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Bílková Klára (KB Studio), IČ 014 98 576,

  se sídlem Svatováclavská 907, 686 01 Uherské Hradiště (dále jen: "správce").

  2. Kontaktní údaje správce jsou:

  jméno: Bílková Klára

  sídlo firmy: Svatováclavská 907, 686 01 Uherské Hradiště

  fakturační adresa: Svatováclavská 907, 686 01 Uherské Hradiště

  email: bilkova.klara@centrum.cz

  telefon: +420 776 063 402

  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

  III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

  2. Účelem zpracování osobních údajů je:

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Rozpis v tabulce:


  Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

  IV. Doba uchovávání údajů

  1. Správce uchovává osobní údaje:

  po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

  V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
  • zajišťující služby provozování webových stránek (Webnode) a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek

  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  VI. Vaše práva

  1.Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

  VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1.Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  VIII. Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo prostřednictvím emailu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 9.3.2022.

  KB Studio, Všechna práva vyhrazena 2022
  Vytvořeno službou Webnode Cookies
  Vytvořte si webové stránky zdarma!